Redresarea economic: a doua tran" din pachetul de 4 miliarde de euro î la 43 de proiecte din domeniul gazelor ?i energiei electrice

lune
03:21:08
martie
29 2010

Redresarea economic: a doua tran" din pachetul de 4 miliarde de euro î la 43 de proiecte din domeniul gazelor ?i energiei electrice

Comisia European? a selec?ionat ast?zi pentru finan?are 43 de proiecte energetice majore, a c?ror realizare va contribui substan?ial la redresarea economic? din UE, înt?rind totodat? securitatea aprovizion?rii cu energie prin crearea unor infrastructuri transfrontaliere. Prin decizia adoptat? ast?zi, Comisia aloc? 2,3 miliarde de euro pentru 31 de proiecte din domeniul gazelor ?i 12 din domeniul energiei electrice. Este cea de-a doua decizie financiar? din cadrul pachetului de redresare economic? în valoare de aproape 4 miliarde de euro. Este ?i cea mai mare sum? investit? vreodat? de UE în infrastructura energetic?.

View 333.7K

word 673 read time 3 minutes, 21 Seconds

„În cadrul planului de redresare al UE, finan??m investi?iile «inteligente» – acord?m stimulente pe termen scurt pentru atingerea unor obiective pe termen lung“, a declarat pre?edintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. „Investind în infrastructura critic?, d?m un impuls economiei ?i cre?rii de locuri de munc? ?i, în acela?i timp, ne asigur?m c? cet??enii UE vor avea curent electric ?i c?ldur? în case, chiar ?i în cazul unor întreruperi de aprovizionare. Am tras înv???minte din ultima criz? a gazelor ?i este unul din motivele pentru care am hot?rât s? aloc?m un sprijin financiar important pentru proiecte de noi infrastructuri energetice.”

Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a subliniat: „Comisia nu a mai aprobat niciodat? o sum? atât de mare pentru proiecte energetice Am ales proiecte cheie care vor contribui la o mai bun? integrare a re?elei energetice europene, dând flexibilitate fluxurilor de energie peste frontierele statelor membre. Obiectivele energetice ?i ecologice ale Europei necesit? investi?ii mari ?i riscante în infrastructur? care nu aduc profituri imediate. Problema este c? proiectele de acest tip risc? s? sufere amân?ri în actualul climat economic. Or, în acest moment, Europa poate juca un rol important în men?inerea lor pe ordinea de zi.”

Prin decizia de ast?zi, Comisia aloc? 910 milioane de euro pentru 12 proiecte de interconectare a re?elelor de energie electric? ?i 1 390 milioane de euro pentru 31 de proiecte de gazoducte. Proiectele selec?ionate ast?zi vor ajuta la finalizarea unor importante investi?ii care riscau s? sufere mari întârzieri din cauza încetinirii activit??ii economice. Cofinan?ând în propor?ie de pân? la 50% unele segmente din aceste proiecte, UE va stimula sectorul privat s? investeasc?, la rândul s?u, pân? la 22 miliarde de euro. Suma de 2,3 miliarde de euro va fi pus? la dispozi?ia promotorilor proiectelor în urm?toarele 18 luni.

Proiectele selec?ionate din domeniul infrastructurii energiei electrice ?i gazelor naturale reflect? priorit??ile energetice ale UE. Printre acestea se num?r? ameliorarea interconect?rii statelor membre ?i reducerea izol?rii unor zone mai îndep?rtate, cum ar fi cele trei state baltice, Irlanda ?i Malta. O alt? prioritate, care se confirm? astfel, este necesitatea de a înt?ri securitatea aprovizion?rii cu gaze prin sprijinirea unor proiecte de inversare a fluxului în nou? state membre, precum ?i a proiectelor Nabucco ?i Galsi menite s? asigure diversificarea importului de gaze naturale.

Aceste investi?ii vor contribui la stimularea cre?rii de locuri de munc? ?i la asigurarea supravie?uirii multor mici întreprinderi de construc?ii ?i servicii. Pentru milioane de oameni, alimentarea cu energie va deveni mai fiabil?, în special în situa?ia unei crize de aprovizionare.

Context

În martie 2009, UE a alocat 3,98 miliarde de euro pentru a sprijini redresarea economic? a Europei.

Prin selec?ia de ast?zi, la care se adaug? proiectele de captare a carbonului ?i proiectele eoliene marine, pentru care Comisia a aprobat fonduri la 9 decembrie 2009, bugetul pentru energie din cadrul programului energetic european de redresare este angajat în propor?ie de 97%.

Comisia va prezenta un raport Consiliului European în martie 2010.

Lista complet? a proiectelor este anexat? la prezentul comunicat de pres?.

Source by Europe_(EU)


LSNN is an independent publisher that relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources. LSNN is the longest-lived portal in the world, thanks to the commitment we dedicate to the promotion of authors and the value given to important topics such as ideas, human rights, art, creativity, the environment, entertainment, Welfare, Minori, on the side of freedom of expression in the world «make us a team» and we want you to know that you are precious!

Dissemination* is the key to our success, and we've been doing it well since 1999. Transparent communication and targeted action have been the pillars of our success. Effective communication, action aimed at exclusive promotion, has made artists, ideas and important projects take off. Our commitment to maintain LSNN is enormous and your contribution is crucial, to continue growing together as a true team. Exclusive and valuable contents are our daily bread. Let us know you are with us! This is the wallet to contribute.

*Dissemination is the process of making scientific and technical information accessible to a non-specialist public. This can come through various forms, such as books, articles, lectures, television programs and science shows.


Similar Articles / Redresar...electrice